Polityka prywatnosci


W celu dostosowania działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTOMED” Anna Mikołajczyk w Bielsku-Białej przy ul. Międzyrzeckiej 118, NIP 5471031422 do wymogów wskazanych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych ustanawia niniejszą Politykę Prywatności.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Termin "dane osobowe" odnosi się do informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Pani/Pana jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są imię i nazwisko, adres zameldowania, adresy zamieszkania, adresy pobytu lub korespondencji, nazwy i siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Regon, PESEL, nr telefonów, adresy poczty elektronicznej, obywatelstwo lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy podejmujemy względem danych osobowych takie jak: zbieranie, rejestracja, przechowywanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.
W NZOZ „DENTOMED” Anna Mikołajczyk, przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazano, w celach:
Dla pacjentów:
- wykonania usługi stomatologicznej
- konsultacji stomatologicznej
Dla pracowników i osób współpracujących:
- zatrudnienie
- współpraca


Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych
Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w naszej placówce zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:
- osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej licznie określonych celów;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane gdy cele przetwarzania ustały lub w celach archiwalnych, statystycznych czy historycznych.
Dane muszą być przechowywane przez okres:
- 20 lat dane pacjenta, dokumenty rozrachunkowe kontrahentów.
- 10 lat zdjęcia rentgenowskie
- 50 lat dokumentacja pracownicza


Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych.
Administrator chroni Pani/Pana dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem. Zakład leczniczy objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych.
Dane pacjenta nie są przekazywane innym podmiotom.
Dane pracowników, członków rodziny pracownika, stażystów, współpracowników i kontrahentów przekazujemy do Biura Rachunkowego, ZUS, Urzędu Skarbowego, ubezpieczycieli jeśli taka osoba podlega dodatkowemu ubezpieczeniu na przykład grupowemu.
Nie wysyłamy danych do państw trzecich.
Nie stosujemy profilowania.
Administrator może ujawnić dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych ma Pani/Pan prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać aby administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt z administratorem poprzez dane kontaktowe podane powyżej. W każdej chwili jest Pani/Pan również uprawniona/y do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej
Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej jest bezpłatne.

Kontakt


Godziny otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 14:00
Wtorek 08:00 - 19:00
Środa 16:00 - 19:00
Czwartek 13:00 - 19:00
Piątek 08:00 - 18:00Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTOMED Anna Mikołajczyk

ul. Międzyrzecka 118
43-382 Bielsko-Biała
693 998 541
33 818 40 07
RODO | Polityka prywatnosci | Umów się na wizytę
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko za rok 2022

All Rights Reserved | Copyright © 2017 - 2024 | dentomed.bielsko.pl